Weapons


katana Daito (Long Swords)
wakizashi Shoto (Short Swords)
tanto Tanto (Knives)
rokushakubo

Hanbo (3ft Staff)

Jo (4.5ft Staff)

Rokushakubo (6ft Staff)

yari Yari (Spear)
naginata Naginata (Halbred)
kyoketsu Kyoketsushoge (Sickle and Rope)
kusari Kusarifundo (Chain)
senban Senban Shuriken (Flat Throwing Weapons)
boshuriken

Bo Shuriken (Straight Throwing Weapons)

kunai Kunai (Trowel)
shuko Shuko (Hand Spikes)
jutte Jutte (Iron Club)
tessen Tessen (Iron Fan)