WEAPONS

*Please click on the photo to find out more information about the weapon.

Daito

Shoto

Tanto

Hanbo (3ft Staff)

Jō (4.5ft Staff)

Rokushaku Bo (6ft Staff)

Yari

Naginata

Kyoketsu Shoge

Kusari Fundo

Senban Shuriken

Bo Shuriken

Kunai

Shuko

Jutte

Tessen